مهارت خواندن Reading

همانطور که می دانید بخش مهمی از توانایی شما در زبان انگلیسی به مهارت شما در خواندن متون زبان انگلیسی بستگی دارد. همچنین بخش اعظم اکثر آزمون های ملی از جمله آزمون تولیمو،  ای پی تی، ام اس آر تی ...  و نیز آزمون های بین المللی از قبیل آیلتس و تافل و نیز آزمون های سراسری، کارشناسی ارشد و دکترا به سنجش مهارت شما در خواندن متون انگلیسی اختصاص داده شده است. با توجه به ماهیت این آزمون ها نوع متونی که در این آزمون ها استفاده می شود غالبا متون آکادمیک و علمی و دانشگاهی و متفاوت با متون روزمره می باشد. متاسفانه مخاطبین به ندرت به منبعی مناسب جهت تقویت مهارت خواندن بویژه خواندن متون آکادمیک دارند. مجموعه پیش رو جهت رفع این نیاز کاربران خود در متون آکادمیک را در 10 بخش فراهم کرده است. اولین بخش از این مجموعه شامل 20 متن آمادمیک در فاز اول در اختیار شما قرار گرفته است. سایر بخش ها نیز بتدریج در سایت نیمکت 24 در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

HOBBY

۱۳۹۶/۹/۸

CAPITALISM

۱۳۹۶/۹/۸

SUPPLY AND DEMAND

۱۳۹۶/۹/۸

BUTTERFLY

۱۳۹۶/۹/۸

DAY CARE

۱۳۹۶/۹/۸

YOGA

۱۳۹۶/۹/۸

METROPOLITAN AREA

۱۳۹۶/۹/۸

TRANSPORTATION

۱۳۹۶/۹/۸

SEWAGE

۱۳۹۶/۹/۸

SUBWAY

۱۳۹۶/۹/۸

ACID RAIN

۱۳۹۶/۹/۸

PAINTING

۱۳۹۶/۹/۸

DRAMA

۱۳۹۶/۹/۸

DANCE

۱۳۹۶/۹/۸

COOKING

۱۳۹۶/۹/۸

IMAGINATION

۱۳۹۶/۹/۸

STONE AGE

۱۳۹۶/۹/۸

CRITICISM

۱۳۹۶/۹/۸

CAPITAL PUNISHMENT

۱۳۹۶/۹/۸

BOOKS

۱۳۹۶/۹/۸

۱۳۹۷/۱/۳