EPT

ماه تاریخ آزمون ها   ماه تاریخ آزمون ها
فروردین 96/1/25 آزمون های EPT سال 1396 مهر 96/7/21
اردیبهشت 96/2/15 آبان 96/8/12
خرداد 96/3/5 آذر 96/9/24
تیر 96/4/23 دی 96/10/22
مرداد 96/5/27 بهمن 96/11/27
شهریور 96/6/24 اسفند 96/12/18

 

تبلیغات