MSRT

تاریخ آزمون ها

تاریخ شروع ثبت نام تاریخ پایان ثبت نام  اعلام نتایج شهر

جمعه 1 اردیبهشت 1396(صبح)

سه شبه 8/1/96 از ساعت 10 صبح       برگزار شد شنبه 9/2/1396

تهران-تبریز-اهواز-اصفهان-ارومیه-اراک-اردبیل-بابلسر-بیرجند-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد-کیش-ایلام

جمعه 5 خرداد 1396(صبح)

یکشنبه 10/2/96 از ساعت 10 صبح

      برگزار شد شنبه 13/3/1396

تهران-تبریز-اهواز-اصفهان-ارومیه-اراک-اردبیل-بابلسر-بیرجند-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد-کیش-ایلام

جمعه 23 تیر  1396(صبح)

شنبه 20/3/1396
از ساعت 10 صبح
      برگزار شد شنبه 31/4/1396

تهران-تبریز-اهواز-اصفهان-ارومیه-اراک-اردبیل-بابلسر-بیرجند-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد-کیش-ایلام

جمعه 27 مرداد 1396(صبح)

یکشنبه 1/5/1396
از ساعت 10 صبح
      برگزار شد شنبه 4/6/1396

تهران-تبریز-اصفهان-ارومیه-اردبیل-اراک بابلسر--خرم آباد-رشت -زاهدان--سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قزوین--مشهد(دانشگاه امام رضا ع و فردوسی)-همدان-یزد

جمعه 31 شهریور 1396(صبح)

یکشنبه 5/6/1396
از ساعت 10 صبح
      برگزار شد پنج شنبه 6/7/1396

تهران-تبریز-اهواز-اصفهان-ارومیه-اراک-اردبیل -ایلام-بابلسر-بیرجند-خرم آباد-رشت-زاهدان-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد(داتنشگاه فردوسی و امام رضا ع)-همدان -یزد-سنندج

جمعه 5 ابان 1396(صبح)

سه شنبه11 / 1396/07
از ساعت 10 صبح
      برگزار شد پنج شنبه 11/8/1396

تهران-تبریز-اهواز-اصفهان-ارومیه-اراک-اردبیل-بابلسر-بیرجند-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد-ایلام-کیش

جمعه 10 آذر1396(صبح)

شنبه 13/8/1396 از ساعت 10 صبح       برگزار شد پنج شنبه 16/9/1396

 تهران-اهواز-اصفهان-ارومیه-اراک-اردبیل-بابلسر-بیرجند-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد-ایلام-گرگان

جمعه 8 دی1396(صبح)

یکشنبه 19/9/1396
از ساعت 10 صبح
 شنبه 25/9/1396
ساعت 18 ضمنا حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شد.
پنج شنبه 14/10/1396

 تهران-اهواز-اصفهان-ارومیه-بابلسر--رشت--شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم--مشهد-همدان-کیش

جمعه 13 بهمن1396(صبح)

شنبه 16/10/1396
از ساعت 10 صبح
دوشنبه 25/10/1396
ساعت 18 ضمناحوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شد
پنج شنبه 19/11/1396


تهران-اهواز-اصفهان-ارومیه-اراک-اردبیل-بابلسر-بیرجند-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد-ایلام-گرگان

جمعه 18 اسفند1396(صبح)

سه شنبه 24/11/1396
از ساعت 10 صبح
شنبه 30/11/1396
ساعت 18ضمنا حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شد
 شنبه 26/12/1396

تهران-اهواز-اصفهان-ارومیه-اراک-اردبیل-بابلسر-بیرجند-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد-ایلام-گرگان-کیش

 

تبلیغات