تبلیغات

لغات مشابه در تلفظ

۲۶/دی/۱۳۹۶
واژگان و لغات Vocabulary -

لغات مشابه که ممکن است درتلفظ وتشخیص آنها دچاراشتباه شویم

 

lunch                       ناهار
Launch          پرتاب کردن

peak                          قله
Pick                        چیدن
Peek               نگاه دزدکی

trust               اعتماد کردن
Thrust       چپاندن،فروکردن

infect                آلوده کردن
in fact                در حقیقت

object          مخالفت کردن
abject              پست،ذلیل

middle                      وسط
meddle          فضولی کردن  

dam                           سد
damn               لعنت کردن

expiration                 انقضا
expression            اصطلاح

dim              مبهم ، کم نور
deem             لازم دانستن

fit                          مناسب
feat                       شاهکار
feet                            پاها

conform     تناسب داشتن
confirm          تصویب کردن

battle                        نبرد
bottle                     بطری

 

برچسب ها: