تبلیغات

جملات زیبا

۲۶/دی/۱۳۹۶
واژگان و لغات Vocabulary -

 Three things in life that,one gone never come back
سه چيز در زندگي قابل برگشت نيستند

 

 •  Time                      
 •  زمان
 •  Words                   
 •  کلمات
 •  Opportunity       
 •  موقعیت


 Three things in life that can destroy a man/woman
سه چيز در زندگي انسان را خراب مي کنند.

 •  Alcohl                     
 •  الکل
 •  Pride                      
 •  غرور
 •  Anger                
 •  عصبانیت


Three things that make a man/woman
سه چيز انسانها رو مي سازند.

 •  Hard work       
 •  کار سخت
 •  Sincerity       
 •  صدق و صفا
 •  Commitment          
 •  تعهد


 Three things in life that are most valuableً
 سه چيز د زندگي خيلي با ارزش هستند.

 •  Love                       
 •  عشق
 •  Self-confidence
 •  اعتماد به نفس
 •  Friends      
 •  دوستان


 Three things in life that may never be lost
سه چيز در زندگي هستند که نبايد از بين بروند.

 •  Peace                
 •  آرامش
 •  Hope      
 •  امید
 •  Honesty           
 •  صداقت
برچسب ها: جملات زیبا واژگان و لغات استراتژی یادگیری زبا